Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 9. 2010

Bod obratu - "Porozumění depresi"

Lekce 1 – Seznámení

První setkání je klíčové. To, jak materiál uvedete a jak s ním seznámíte členy skupiny, z velké části ovlivní, jestli příští týden většina z nich přijde, nebo ne. Dejte těm, kdo bojují s depresí, dostatek prostoru. Rodinní příslušníci deprimované osoby se většinou dalšího setkání zúčastní, ať se děje co se děje, ale člověk trpící depresí je uvězněn mezi dvěma hradbami – silnou tendencí izolovat se od druhých a hlubokou osamělostí, která v něm vyvolává touhu po společenství. Promlouvejte k jejich touze po láskyplném kontaktu s lidmi a jemně jim naznačte, že se nemusejí bát odmítnutí jen proto, že věří, že s nimi Bůh nemá žádný záměr.

To, jestli lidé znova přijdou, nebo ne, závisí i na tom, zda je seznámíte s textem 2. Petrovy 1. Zdůrazněte následující shrnující pasáž (Nová Bible Kralická): „… snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení…“ Rovněž zdůrazněte, že tohle je jedno z mnoha Božích zaslíbení a že platí bez výjimek. Nezáleží na tom, zda se někdo necítí být povolán nebo vyvolen. Nezáleží ani na tom, že druzí o člověku říkají, že není povolán ani vyvolen. Jestliže věříte, že Kristus zemřel za vás, pak jste povoláni i vyvoleni. V této lekci budete mít příležitost vést lidi ke Kristu. Pokud jste pozvánku na skupinu inzerovali v sekulárních médiích, je pravděpodobné, že na ni přijdou i nevěřící lidé. Někdy ani členové sboru nejsou spaseni. Přesto nemějte pocit, že musíte všechny osoby přivést ke spasení během tohoto jediného setkání. Dovolte Duchu svatému, aby sám svým tempem vedl skupinu tam, kam bude chtít.

Během této první lekce koordinátoři vysvětlí, jak budou následující setkání vypadat.  Stručně, ale pečlivě vysvětlete význam všech čtyř základních stavebních prvků každé lekce:

·                     Úvod

·                     Sebepoznání

·                     Biblické studium

·                     Aplikace

Je třeba, aby koordinátoři zmínili, že aplikace neprobíhá pouze během setkání, ale zejména během každotýdenního čtení cvičení v pracovním sešitě. Upozorněte, že během setkání nebude občas ani dost času na probrání veškerého materiálu dané lekce, natož na jeho aplikaci. Zdůrazněte, že tato část práce by se měla odehrávat během každodenního ztišení před Bohem, při němž může pracovní sešit hrát roli průvodce. Koordinátoři budou muset členy skupiny přimět k tomu, aby si před druhým setkáním přečetli stránky v úvodní části lekce 2 věnované symptomům deprese, aby se o nich mohla příště vést debata. Materiál otištěný v sešitu pro členy je velmi podobný tomu, který je uveden v úvodní pasáži sešitu pro koordinátory.

Lekce 2 – Symptomy deprese

Toto je seznamovací lekce. Koordinátoři musejí ve skupině vytvořit atmosféru důvěry. Je dobré, když se při procházení jednotlivých symptomů deprese sami sdílejí s něčím osobním. Přesto se nedá očekávat, že během tohoto setkání dojde k nějakému hlubokému sdílení. Cílem je hlavně definovat problém deprese a porozumět mu. Lidé trpící depresí i jejich rodinní příslušníci budou mít o povaze deprese zkreslené představy. Pokud tuto lekci dobře uvedete, měla by do srdcí a myslí zúčastněných přinést světlo. Očekávejte reakce typu: „Aha, takže tohle je vlastně deprese!“ Je zároveň nesmírně důležité zdůraznit, že veškeré informace, které během setkání zazní, jsou vysoce důvěrné. Tak budou zúčastnění ujištěni, že jejich obavy a problémy nebudou probírány nikde jinde. Lidé trpící depresí očekávají, že budou zrazeni, protože si o sobě myslí, že nejsou hodni opravdového přátelství. Když koordinátoři začínají druhé povzbuzovat k tomu, aby se sdíleli, musejí si být této skutečnosti vědomi. Biblické studium se zaměřuje na první z osmi bodů v 2. Petrově 1 – víru v Ježíše Krista. Zdůrazněte, že jemu lze naprosto důvěřovat, v něj máme vkládat svou naději a v něm se máme stát novým stvořením, které může symptomy deprese překonat vírou.

Lekce 3 – Past

Deprese vytváří svou vlastní past, cesta k ní není totožná s cestami k jiným problémům, které ovládají lidský život. Koordinátoři, kteří vedli jiné skupiny Bodu obratu, se musejí připravit na to, že tato past, která drží lidi v depresi, se svou dynamikou od jiných problémů liší. V biblickém studiu se navazuje na předchozí lekci, kde se podle 2. Petrovy probírala víra v Krista. Nyní se přidává dobrota. Bude nutné přesvědčit lidi trpící depresí, že i na nich samotných a jejich víře v Krista je něco dobrého (což je práce Ducha svatého, který jedná skrze koordinátory). Tato lekce staví základy k dalším setkáním, a proto je nutné povzbudit účastníky k tomu, aby dělali své „domácí úkoly“.

Lekce 4 – Pocity

Tématem této lekce je dobrota a usilování o pravdu, poznání. Bude zdůrazněno, že poznání pravdy o křesťanském životě a příchod zbožných pocitů spolu souvisejí. Budete hovořit o zrádnosti pocitů, které se nezakládají na Božím slově. Když si pocity a poznání protiřečí, což se v případě deprese děje, musí se člověk vědomě rozhodnout, jak zareaguje. Proto v této lekci začíná sdílení biblického poznání, které musí naplnit mysl člověka trpícího depresí. Zároveň bude zdůrazněna síla modlitby za sebe i za druhé.

Lekce 5 – Obranné mechanizmy a izolace

Tato lekce povede skupinu k porozumění hněvu a podrážděnosti, které depresi provázejí. Zároveň popíše tendenci deprimovaného člověka izolovat se od jiných lidí, přestože se cítí zoufale osamělý. Skupina se naučí biblické verše, které ji nasměrují přímo k jádru tohoto problému.

Biblické studium se zaměří na čtvrtý příkaz obsažený v 2. Petrově 1 – přidání odvahy (sebeovládání) k poznání. Odvaha a sebeovládání pramení z poznání, kým jsme v Kristu. Bude kladen důraz na správné pochopení toho, co znamená být novým stvořením.

Lekce 6 – Duchovní boj

V této lekci je zdůrazněna důvěra v Boha, která pomáhá vyhrát bitvu se zoufalstvím, a důvěra vůči druhým lidem, kteří nám mohou v boji s ďáblem pomoci. Pro pozdější setkání, kdy si budou členové skupiny navzájem sloužit, je nyní nezbytné, aby si každý z nich vytvořil jeden nebo více blízkých vztahů s jinými křesťany.

Biblické studium se zaměřuje na přidání dalšího znaku křesťanského života: statečnosti, resp. vytrvalosti (2. Petrova 1,6). V této lekci proběhne opakování a aplikace principů duchovního boje. Ze všech lidských slabostí je deprese v mnoha ohledech tou nejbolestivější.

Lekce 7 – Změna starých způsobů jednání

Skupina pozná, jak obtížné je pro členy rodiny nebo přátele vstoupit do života lidí trpících depresí, a to kvůli zdi, kterou si tito lidé kolem sebe budují na svou ochranu. Tím se zahájí sdílení a vzájemné přímluvné modlitby.

Ke křesťanskému charakteru, který jsme studovali i v předchozí kapitole, v níž se probírala vytrvalost, se nyní při biblickém studiu přidává dobrota a poddanost Božím záměrům. Bude zdůrazněn význam duchovních cvičení a budou navrženy způsoby, jak v nich úspěšně vytrvat.

Lekce 8 – Vzájemná služba

Tato lekce ještě více otevře dveře vzájemnému sdílení a společným modlitbám.

Biblické studium navazuje na pasáž z 2. Petrovy 1, a to přidáním bratrské náklonnosti. Toto slovo povzbudí účastníky ke vzájemnému sdílení, naslouchání a přímluvným modlitbám za druhé a mnohým přinese uzdravení.

Lekce 9 – Vzájemná služba v budoucnu

Vzájemná služba pokračuje i v této závěrečné lekci. Skutečnost, že každý člověk může být milován – Bohem i člověkem, bude zdůrazněna v biblickém studiu, které se zaměří na poslední znak křesťanského života: lásku (2. Petrova 1,7). Skupina bude poznávat pravdu, že každý člověk může být milován (která je pro deprimovaného člověka téměř neuvěřitelná). Tak budou lidé povzbuzeni k budování trvalých vztahů.