Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 9. 2010

Bod obratu - "Vysvobozen z viny"

Lekce 1: Úplně svobodný! Dobrá zpráva
Římanům1:1-17
Tato lekce uvádí členy skupiny do problematiky knihy Římanům a přivádí je k zamyšlení nad možností
změny v osobních oblastech života a to i tam, kde jejich vlastní síly selhávaly. Skutečnost, že my sami
nejsme schopni učinit sami sebe pro Boha přijatelnými je uváděna do souvislosti s faktem, že pro nás Bůh
během věků připravoval spasení. Pavel poselství, že hlavní věcí pro na še spasení je víra v evagelium, zdůrazňuje s pocitem naléhavosti. Někteří členové skupiny možná nedoceňují hodnotu evangelia, jako jediné cesty ke spasení, ale tato lekce začíná faktem, že veškeré stvoření je ve věci spasení závislé na Bohu.
Lekce 2: Zcela zničený hříchem
Římanům1:18-32
V této lekci budeme analyzovat sebe destruktivní jednání a podíváme se na naše vlastní škodlivé chování.
Zjistíme, že lidstvo bylo od Boha odděleno, oklamáno v myšlení, chyceno ve vlastní sebe zničujícím
chování a je na cestě k úplnému zničení. Stalo se to proto, že zamítlo Boha a jeho pravdu.
Lekce 3: Zcela oklamán hříchem
Římanům 2:1-29
V této lekci budeme prozkoumávat naše tendence své vlastní chyby omlouvat, ale druhé lidi odsuzovat.
Uvidíme, že Bůh je nestranný soudce všech lidí, ale naše falešné představy nás vedou k víře, že trest si
zasluhují ostatní, zatímco my mu nějak unikneme. Začneme se vidět tak, jak nás vidí Bůh a budeme
konfrontováni se svým vlastním pokrytectvím.
Lekce 4: Zcela odsouzen zákonem
Římanům 3:1-20
V této lekci budeme konstatovat, že všichni potřebujeme Boží odpuštění. Uvidíme, že bez ohledu na
naše náboženské dědictví, nikdo nemůže brát správný vztah s Bohem na lehkou váhu. Uvidíme, jak velmi
jsou hříšní lidé odděleni od Boha a porozumíme, že účelem Božího zákona je nás přesvědčit o našem
hříchu. Chceme se dostat do bodu, kde si členové skupiny začnou být vědomi a přesvědčeni o svých
vlastních vinách.
Lekce 5: Ospravedlněn vírou v Ježíše Krista
Římanům 3:21-25
Tato lekce ustanovuje fakt, že nad každým člověkem byl vyřčen výrok smrti, ale Boží požadavek spravedlnosti byl za nás naplněna v Kristu, který podstoupil trest místo nás. Jediný způsob jak získat Boží odpuštění je věřit Bohu, že Ježíš trpěl a zamřel za nás. Bůh nás považuje za spravedlivé, když věříme, že Ježíš za nás zemřel. Chceme porozumět rozdílu mezi zasloužením si Božího odpuštění a jednoduchou důvěrou v jeho slib. Je nezbytné uvědomit si, že víra vždy byla a je jediným způsobem, jakým může člověk Boha potěšit. Jako příklad je uveden příběh Abrahamovy rodiny. Nakonec chceme zhodnotit svou vlastní víru, abychom zjistili, zda svou naději a víru ve spasení vkládáme v důvěru v Boha nebo ve své vlastní výkony.
Lekce 6: Zcela smířen s Bohem
Římanům 5:1-11
V této lekci se blíže podíváme na to, co znamená být ospravedlněn Bohem. Prozkoumáme důsledky smíření s Bohem a získáme pocit bezpečí v našem vztahu s ním i když budeme čelit krutým protivenstvím. Uvidíme, že Boží láska je větší než by jakákoliv lidská láska mohla být a zjistíme, proč můžeme mít dokonalou jistotu v našem spasení.
Lekce 7: Zcela ztotožněn s Kristem
Římanům 5:12-20
V této lekci prozkoumáme jaký vliv měl Adamův hřích na lidstvo. A uvědomíme si o co větší je vliv Kristovy poslušnosti. Vysvětlíme si, jak mohou tito dva muži reprezentovat všechny lidi, a že my patříme buď k potomstvu Adamovu, jako výsledek přirozeného narození, nebo potomstvu Kristovu, díky znovuzrození.
Lekce 8: Osvobozen z otroctví hříchu
Římanům 6:1-23
V této lekci si uvědomíme, že jsme z otroctví hříchu zcela osvobozeni a dozvíme se, jak se stát horlivými
otroky spravedlnosti. Prozkoumáme jak naše „staré já“ (stará přirozenost) zemřelo s Kristem na kříži a
jak nyní žít nový život, který nám byl dán jako výsledek Kristova zmrtvýchvstání. Povzbudíme se k tomu, abychom se rozhodli žít spravedlivý život.
Lekce 9: Zklamaný tělesností
Římanům 7:1-25
V této lekci uvidíme, proč bývají mnozí lidé naprosto zklamáni svými pokusy žít spravedlivý život. Mají
pocit, jakoby jejich boj s hříchem byl předem prohraný. Prozkoumáme tento rozpor a budeme se sdílet o
svých osobních příbězích. Uvidíme, že tělesné touhy nemohou být zkroceny (zvládnuty) Zákonem.
Lekce 10: Úplně spoléhající se na Ducha
Římanům 8:1-13
V této lekci poznáme, že i když je zápas s tělem skutečný, není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu. Uvidíme svobodu, kterou máme od zákona hříchu a smrti díky Kristově smrti. Naučíme se rozeznávat práci Ducha Božího v našich životech a žít jako lidé s žádnými závazky(břemeny) vůči tělu.
Lekce 11: Posílen ve slabosti
Římanům 8:14-27
V této lekci prozkoumáme, co to znamená být adoptován Bohem a jak nás Boží Duch ujišťuje o našem
vztahu s Bohem otcem. Tuto sílu a ujištění o Boha potřebujeme, protože celý svět kolem nás se potácí
v agónii kvůli hříchu. Naše vlastní těla slábnou, umírají a nevyhnutelně kvůli hříchu chátrají. Byli jsme
vykoupeni, ale naše fyzická těla vykoupena nebyla. Zaměříme se rovněž na důsledky této pravdy.
Lekce 12: Ujištěn o vítězství
Římanům 8:28-39
Tato lekce nám pomůže zbudovat důvěru v naše spasení. Přesto, že jsme slabí, Bůh je všemocný a má
všechno pod Kontrolou. Křesťané nebudou poraženi žádnou mocí ani nepřízní osudu, protože křesťané
nebudou nikdy odděleni od Boží lásky. Nakonec naprosto zdoláme jakoukoliv překážku, díky lásce a
závazkům, které Bůh vůči nám udělal.
Lekce 13: Zcela vydán do Boží vůle
Římanům 12:1-21
V této lekci se setkáme tváří v tvář s významem pravdy uvedené v osmi kapitolách litu Římanům. Pavel
nám předložil jediný logický směr, jímž se, poté, co porozumíme tomu, co pro nás Bůh udělal, můžeme
ubírat. Tato lekce je zaměřena na sebe zkoumání a oddanost Boží vůli.
V tom všem ale skvěle vítězíme
skrze Toho, který nás miluje!
Římanům 8:37